Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции Инхибитори на hmg-coa редуктаза

Инхибитори на hmg-coa редуктаза

(atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, simvastatin)
След изтеглянето от употреба на cerivastatin през 2001г. поради съобщените случаи на тежка, понякога фатална рабдомиолиза, Европейската агенция за оценка на лекарствата (ЕМЕА) с участието на експерти от различни страни започна сравнителна преоценка на мускулната токсичност на всички антихиперлипидемични лекарства - инхибитори на HMG-CoA редуктаза.

Резултатите от тази оценка потвърждават, че появата на мускулни увреждания, свързани с употребата на HMG-CoA редуктазни инхибитори е дозо-зависим, групово-специфичен ефект. Поради различия в тяхната фармакокинетика и липофилност, потенциалът за индуциране на мускулни нарушения варира между отделните продукти.

Въпреки тези различия, наличните данни показват, че честотата на рабдомиолизата като нежелана реакция на посочените по-горе продукти е рядка (от порядъка на 1 случай на 100 000 пациенти за 1 година. Прогнозата зависи от степента на бъбречно увреждане. По принцип мускулните симптоми са обратими и преминават след спиране на лечението.

С оглед рационалната и безопасна употреба на тези лекарства бяха предложени и редица препоръки за актуализация на лекарствената информация. ИАЛ ще съдейства за своевременното отразяване на тези промени в одобрената за нашата страна информация за лекарствените продукти. Основните елементи на тези пропоръки включват:

Преди лечението:
• Необходимо е особено внимание при предписването на статини при пациенти с предразполагащи към рабдомиолиза фактори. Нивата на креатинкиназата (СК) трябва да се определят предварително при пациенти с:
- бъбречна недостатъчност
- хипотиреоидизъм
- лична или фамилна анамнеза за наследствени мускулни увреждания.
- предшестващи прояви на мускулна токсичност, свързана с употребата на статини или фибрати
- злоупотреба с алкохол
- възраст на пациентите над 70 год. и наличието на други предразполагащи към прояви на мускулна токсичност фактори.
• В тези случаи рисковете на лечението трябва да бъдат добре преценени спрямо възможната полза.Препоръчва се внимателно проследяване на такива пациенти.
• Ако при предварителното изследване се установят повишени стойности на СК (>5 пъти над горна граница на нормата) употребата на статини не се препоръчва.
• Не съществуват научни основания за скринингово измерване на СК при други групи пациенти. Не са известни клинични или биологични маркери, които позволяват да се предвиди появата и тежестта на мускулната токсичност.

По време на лечението:
• При поява на мускулни болки, слабост или крампи по време на лечението, трябва да се определят нивата на СК. Ако тези стойности са значително повишени (>5 пъти над горна граница на нормата), се препоръчва преустановяване на лечението със статини.
• Ако мускулните прояви са тежки и причиняват сериозен дискомфорт, употребата на статини трябва да се прекрати дори и в случаите на по-слабо повишение на СК (<5 пъти над горна нормална граница).
• След преминаване на симптомите и нормализиране на стойностите на СК, лечението с алтернативен представител на статините може да продължи при приложение на найниската ефективна доза и внимателно проследяване на пациентите.
• Редица лекарства (инхибитори на CYP3A4 като cyclosporine, itraconazole, ketoconazole, erythromycin, clarithromycin, големи количества сок от грейпфрут; фибрати и niacin, amiodarone и verapamil) могат да повишат риска от миопатия и рабдомиолиза. Тези взаимодействия са описани подробно в лекарствената информация на отделните продукти и трябва да се отчитат при предписването на статини и определяне на дозировката.

Изследване на СК
Интерпретацията на резултатите от изследването на СК след интензивни физически усилия или при наличието на други рискови фактори за мускулни увреждания е затруднена. СК е слабо специфичен маркер за мускулен разпад, тъй като е много чувствителен на физическо натоварване и има значителна интериндивидуална вариабилност. При първоначално високи стойности на СК (>5 пъти горна нормална граница) изследването трябва да се повтори след 5-7 дни за да се потвърдят резултатите.

http://www.bda.bg/

Последна промяна ( Събота, 12 Октомври 2013 13:08 )