Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции ИНХИБИТОРИТЕ НА HMG-COA РЕДУКТАЗАТА (СТАТИНИ) МОГАТ ДА УВЕЛИЧАТ РИСКА ОТ НОВОПОЯВИЛ СЕ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

ИНХИБИТОРИТЕ НА HMG-COA РЕДУКТАЗАТА (СТАТИНИ) МОГАТ ДА УВЕЛИЧАТ РИСКА ОТ НОВОПОЯВИЛ СЕ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

/ ПРИ ПАЦИЕНТИ,ПРИ КОИТО ВЕЧЕ Е НАЛИЦЕ РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО/

Инхибиторите на HMG-CoA редуктазата, като клас лекарствени продукти са едни от най-широко предписваните на територията на Европейския съюз и тази тенденция нараства. Публикувани са мета-анализи, които показват, че като цяло, терапията с инхибиторите на HMG-CoA редуктазата се свързва със слабо повишаване на риска от новопоявил се захарен диабет.

Въпреки относително слабото повишаване на риска, за една година би могло да настъпи значимо увеличаване броя на случаите, при които заболяването се развива.

Работната група по лекарствена безопасност (PhVWP) направи преразглеждане на всички налични данни, включително тези от клинични и неклинични изпитвания. Разгледани са лекарствените продукти, съдържащи съответно активните вещества: аторвастатин/Astat/Atoris/Voredanin/ Larus/Sortis/Torvacard/Tulip/Pharmastatin/Caduet/, флувастатин /Lescol/Luvinsta/, питавастатин, правастатин/Pravastatin / Pralip/, розувастатин/Crestor/, симвастатин/Simvastatin/Vabadin/Vasilip/Zocor/Zostatin/Neosimva/Simvacor/Simgal/SimvaHEXAL/Hollesta/Inegy/.

Анализът на резултатите показва, че са налице достатъчно данни в подкрепа на причинно-следствена връзка между употребата на HMG-CoA редуктаза инхибитори и случаи на новопоявил се захарен диабет. Високата стойност на кръвната захар на гладно, в началото на лечението е определяща за наличие на повишен риск от развитие на заболяването, респективно за отграничаване на рисковата популация.

Едновременно с това, всички клинични изпитвания ясно показват, че ползата от HMG-CoA редуктаза инхибиторите за намаляване на сериозните сърдечно- съдови инциденти е сходна при пациентите с новопоявил се захарен диабет и
тези, които не развиват заболяването.

След направения преглед, Работната група по лекарствена безопасност формулира следните заключения:

• Инхибиторите на HMG-CoA редуктазата могат да увеличат риска от новопоявил се захарен диабет при пациенти, които вече са с риск от развитие на заболяването, но несъмнено, балансът полза-риск за тези лекарствени продукти остава положителен.

• Инхибиторите на HMG-CoA редуктазата намаляват честотата на сериозните сърдечно-съдови инциденти (вкл. и при пациентите с риск от развитие на новопоявил се захарен диабет и при пациенти с налично вече заболяване).

• Трябва да бъде включено съответно предупреждение в продуктовата информация на всички лекарствени продукти, съдържащи аторвастатин, флувастатин, питавастатин, правастатин, розувастатин и симвастатин,
разрешени за употреба на територията на Европейския съюз, с цел проследяване на рисковите пациенти.
Предупреждението трябва да посочва, че този клас лекарствени продукти може да предизвика повишаване нивото на кръвната захар. При рисковите пациенти (със стойности на кръвна захар на гладно между 5,6-6,9 mmol/l, BMI >30кg/ m2, повишени триглицериди или хипертензия) трябва да се извършва както клиничен, така и биохимичен контрол (според утвърдените ръководства и медицински стандарти).
В раздела нежелани лекарствени реакции от Кратките характеристики на разглежданите лекарствени продукти, развитието на захарен диабет трябва да бъде посочено като честа нежелана реакция. Трябва да се допълнят и данните от главните клинични изпитвания.

http://www.bda.bg/

Още...

МЫШЕЧНАЯ СЛАБОСТЬ ПРИ ПРИЕМЕ СТАТИНОВ СВЯЗАНА С СИЛОЙ ИХ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Группа исследователей из Университета Калифорнии на основании данных Системы отчётов о нежелательных явлениях при FDA, поступивших в период с июля 2005 по март 2011 года, оценила все сообщения о случаях побочного действия на мышцы, связанные с наиболее часто используемыми статинами.
В результате исследования было обнаружено, что среди 147 789 отчетов относительный риск мышечной слабости находился в соответствиии с силой гиполипидемического действия.
Самый высокий риск наблюдался при приеме розувастатина, который является самым сильным статином. Затем следуют аторвастатин и симвастатин, правастатин и ловастатин с побочным эффектом на мышцы 55% и 26%, 17% и 7.5% по сравнению с розувастатином, соответственно. Исключением является флувастатин, самый слабый статин, показавший второй по величине уровень риска - 74% от розувастатина. Результаты подтверждают данные более раннего исследования, и авторы предполагают, что этот факт можно объяснить менее частым назначением препарата.
Это открытие имеет важное значение для решения вопроса о лечении статинами, особенно в отношении пациентов, которые уже испытывали подобные побочные эффекты, связанные с приемом статинов, а также подчеркивает необходимость анализа пострегистрационных данных.

http://www.vidal.ru

Еще...

СТАТИНЫ – РИСК РАЗВИТИЯ НОВЫХ СЛУЧАЕВ САХАРНОГО ДИАБЕТА


Статины - ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглютарил-КоА-редуктазы (ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы).

Новые данные по безопасности статинов
Рабочая группа по фармаконадзору (PhVWP) Европейской Комиссии по лекарственным средствам проинформировала специалистов о возможной взаимосвязи между применением ингибиторов 3-гидрокси-3-метилглютарил-КоА-редуктазы (ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы) и увеличением риска развития новых случаев сахарного диабета (НСД).
Статины относятся к фармакологической группе лекарственных средств, обладающих выраженным гиполипидемическим эффектом, используемых для снижения уровня липидов в крови.
В обзор были включены лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями: atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin и simvastatin.
С помощью систематического обзора и мета-анализа были объединены результаты проведенных ранее рандомизированных клинических испытаний с целью изучения возможной взаимосвязи между применением статинов и развитием сахарного диабета. Обзор включал как опубликованные, так и неопубликованные результаты. При комбинировании результатов исследователи применяли статистические методы, учитывавшие разницу в результатах испытаний. При анализе результатов каждого исследования в отдельности с целью выявления взаимосвязи между применением статинов и развитием диабета, различия оказались статистически значимыми в 2 исследованиях и статистически не значимыми в 11 исследованиях. Тем не менее, после оценки результатов всех 13 испытаний с помощью мета-анализа, использование статинов показало увеличение риска развития диабета. Эта взаимосвязь оказалась значимой (отношение рисков 1.09, 95% доверительный интервал от 1.02 до 1.17).
При дальнейшем анализе не было отмечено явных различий по частоте развития сахарного диабета при использовании гидрофильных и липофильных статинов. Также не обнаружено различий между рисками для каждой разновидности статинов.
Авторы работы подсчитали, что лечение статинами 255 пациентов на протяжении четырех лет приведет к развитию одного дополнительного случая сахарного диабета.
Установлено, что риск повышен преимущественно у пациентов, с существующим высоким риском диабета. Повышение уровня глюкозы в крови натощак является основным фактором, определяющим повышение риска развития новых случаев диабета, и может быть достаточным, чтобы выявить пациентов группы риска. Другие факторы риска развития сахарного диабета включают: гипертонию в анамнезе, повышение уровня триглицеридов и повышение индекса массы тела.
PhVWP на основании анализа всех данных, пришли к выводу, что имеется достаточно доказательств, подтверждающих причинно-следственную взаимосвязь между применением статинов и развитием новых случаев сахарного диабета. В настоящее время соотношение небольшого увеличения риска развития диабета с существенными преимуществами применения статинов остается положительным, в том числе и у пациентов, с существующим риском диабета. Есть основания для периодического мониторинга гликемии у пациентов особенно из группы риска (глюкоза натощак 5,6 - 6,9 ммоль/л, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов или гипертензия), принимающих статины.
Принято решение о включении данной информации в инструкции по медицинскому применению для всего класса статинов.

В инструкцию по медицинскому применению дополнительно вносится информация в разделы:
Для всего класса ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы
«Предостережения и особые указания»:

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Некоторые данные свидетельствуют, что статины как класс повышают уровень глюкозы в крови, а у пациентов с высоким риском развития диабета могут вызвать повышение уровня сахара в крови, которое требует соответствующего лечения. Однако преимущества статинов в отношении снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний превышает небольшое увеличение риска развития диабета, поэтому не следует прекращать применение статинов. Есть основания для периодического мониторинга гликемии у пациентов из группы риска (глюкоза натощак 5,6 - 6,9 ммоль/л, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия), согласно действующим рекомендациям.
«Побочные реакции»
ATORVASTATIN
•    сексуальные расстройства;
•    депрессия;
•    редкие случаи развития интерстициальных заболеваний лёгких, особенно при длительном применении;
•    сахарный диабет: частота развития будет зависеть от присутствия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).
SIMVASTATIN
•    нарушение сна, включая кошмарные сновидения;
•    потеря памяти;
•    сексуальные расстройства;
•    сахарный диабет: частота развития будет зависеть от присутствия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).
FLUVASTATIN
•    нарушение сна, включая бессонницу, кошмарные сновидения;
•    потеря памяти;
•    сексуальные расстройства;
•    депрессия;
•    редкие случаи развития интерстициальных заболеваний лёгких, особенно при длительном применении;
•    сахарный диабет: частота развития будет зависеть от присутствия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).
PRAVASTATIN
•    кошмарные сновидения;
•    потеря памяти;
•    депрессия;
•    редкие случаи развития интерстициальных заболеваний лёгких, особенно при длительном применении;
•    сахарный диабет: частота развития будет зависеть от присутствия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).
PITAVASTATIN
•    нарушение сна, кошмарные сновидения;
•    потеря памяти;
•    сексуальные расстройства;
•    депрессия;
•    редкие случаи развития интерстициальных заболеваний лёгких, особенно при длительном применении;
•    сахарный диабет: частота развития будет зависеть от присутствия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).
Листок-вкладыш:
Если у Вас сахарный диабет или высокий риск развития диабета, и Вы принимаете статины, врач будет контролировать Ваше состояние. Если у Вас высокий уровень сахара в крови, повышенный вес и высокое давление, есть высокая вероятность развития диабета.

Дополнительная информация в инструкцию по медицинскому применению Rosuvastatin

«Предостережения и особые указания»:
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Некоторые данные свидетельствуют, что статины как класс повышают уровень глюкозы, а у пациентов с высоким риском развития диабета могут вызвать такое повышение уровня сахара в крови, которое требует соответствующего лечения. Однако преимущества статинов в отношении снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний превышает небольшое увеличение риска развития диабета, поэтому не следует прекращать применение статинов. Есть основания для периодического мониторинга гликемии у пациентов из группы риска (глюкоза натощак 5,6 - 6,9 ммоль/л, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия), согласно утверждённым рекомендациям.

В клиническом испытании JUPITER частота развития сахарного диабета в группе принимающих розувастатин составила 2,8%, в группе плацебо – 2,3%. У большинства пациентов уровень глюкозы в крови натощак составлял 5,6 – 6,9 ммоль/л.
«Побочные реакции»
Эндокринная система
Сахарный диабет – часто1
1 частота развития диабета зависит от наличия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).
Репродуктивная система
Гинекомастия – очень редкоЛитература:
1.    Monthly Report Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). December 2011 plenary meeting Summary Assessment Report of the PhVWP HMG-CoA reductase inhibitors – Risk of new onset diabetes EMA/CHMP/PhVWP/973945/2011
2.    HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of the new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 Doc.Ref.: CMDh/PhVWP/042/2012 January 2012
3.    Monthly Report Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) November 2011 plenary meeting Summary Assessment Report of the PhVWP Rosuvastatin – Risk of gynaecomastia EMA/CHMP/PhVWP/909637/2011
4.    Rosuvastatin (Crestor) and risk of gynaecomastia Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 Doc.Ref.: CMDh/PhVWP/041/2012 January 2012
5.    Sattar N, Preiss D, Murray HM et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomized statin trials. Lancet. 2010; 375: 735-742.Информацию подготовила главный специалист РКФЛ УП “Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»                                                               Кучко А.М.


Последна промяна ( Неделя, 27 Октомври 2013 23:55 )