Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции ЗАБРАНА на лекарствени продукти, съдържащи АПРОТИНИН

ЗАБРАНА на лекарствени продукти, съдържащи АПРОТИНИН

Trasylol


Решение на комисията на европейските общности от 15. 02.2008 г., относно разрешението за употреба на лекарствени продукти, съдържащи апротинин в лекарствени продукти за системна употреба след рефериране по чл. 107 от директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на СъветаКомисията на европейските общности прие решение в потвърждение на становището на Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) към ЕМЕА от ноември 2007 г. за прекратяване на разрешенията за употреба на територията на Европейския Съюз за лекарствени продукти за системно приложение, съдържащи апротинин. Взетото решение е следствие на оценка на резултатите от редица проучвания, които показват, че в светлината на новите данни съотношението полза/риск за тези продукти е неблагоприятно.
Това решение ще засегне следните лекарствени продукти, които имат разрешение за употреба на територията на Р. България:

Trasylol 500 000 KIU sol.inf. 500 000 KIU/50ml, притежател Bayer AG
Gordox sol.inf. 500 000 KIU - 50ml x 10, притежател Gedeon Richter
Gordox sol.inj. 100 000 KIU - 10ml x 25, притежател Gedeon Richter

С оглед гореизложеното ИАЛ обръща внимание на лечебните заведения, да преосмислят лекарствената си политика по отношение на антифибринолитичната терапия.

http://www.bda.bg/

 

Последна промяна ( Събота, 13 Април 2013 07:49 )